Nápověda pro Internet Stick CS 15

background image

1

Nokia Internet Modem
U¾ivatelská pøíruèka

9216562

1. vydání CS

background image

2

© 2009 Nokia. V¹echna práva vyhrazena.

Nokia, Nokia Connecting People a logo originálního pøíslu¹enství Nokia jsou ochranné
známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní
zmiòované výrobky a názvy spoleèností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními
názvy svých odpovídajících vlastníkù.

Rozmno¾ování, pøenos, roz¹iøování nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo jeho èásti
v jakékoli formì je povoleno pouze po pøedchozím písemném svolení spoleèností Nokia.

Nokia se øídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádìt zmìny
a vylep¹ení u v¹ech výrobkù popsaných v tomto dokumentu bez pøedchozího oznámení.

V MAXIMÁLNÍ MÍØE POVOLENÉ PØÍSLU©NÝMI PRÁVNÍMI PØEDPISY NEJSOU SPOLEÈNOST
NOKIA ANI JAKÝKOLI Z JEJÍCH POSKYTOVATELÙ LICENCE ZA ®ÁDNÝCH OKOLNOSTÍ
ODPOVÌDNI ZA JAKOUKOLI ZTRÁTU DAT NEBO PØÍJMÙ ANI ZA ZVLÁ©TNÍ, NÁHODNÉ,
NÁSLEDNÉ ÈI NEPØÍMÉ ©KODY ZPÙSOBENÉ JAKÝMKOLI ZPÙSOBEM.

OBSAH TOHOTO DOKUMENTU JE DODÁVÁN „TAK JAK JE“. KROMÌ ZÁKONNÝCH PO®ADAVKÙ
SE VE VZTAHU K PØESNOSTI, SPOLEHLIVOSTI NEBO OBSAHU TOHOTO DOKUMENTU
NEPOSKYTUJÍ ®ÁDNÉ VYJÁDØENÉ NEBO IMPLICITNÍ ZÁRUKY VÈETNÌ, NIKOLI V©AK POUZE,
NEVYJÁDØENÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO DANÝ ÚÈEL. SPOLEÈNOST NOKIA
SI VYHRAZUJE PRÁVO KDYKOLI A BEZ PØEDCHOZÍHO UPOZORNÌNÍ TENTO DOKUMENT
ZMÌNIT NEBO UKONÈIT JEHO PLATNOST.

Dostupnost urèitých výrobkù, programù a slu¾eb pro tyto výrobky se mù¾e li¹it podle oblastí.
Podrobnìj¹í informace a informace o jazykových verzích získáte od svého prodejce Nokia.

Kontrola vývozu
Tento pøístroj mù¾e obsahovat výrobky, technologie nebo software, které jsou pøedmìtem
vývozních omezení nebo zákonù platných v USA a v dal¹ích zemích. Poru¹ování zákonù
je zakázáno.

9216562/1. vydání CS

background image

O b s a h

3