Internet Stick CS 15 - 1. Úvod

background image

1. Úvod

Aplikace Nokia Internet Modem umo¾òuje pøistupovat k rùzným
internetovým slu¾bám a definovat nastavení pøipojení k internetu.
K poèítaèi musí být pøipojen internetový modem Nokia CS-15.

Aplikace se do poèítaèe nainstaluje pøi prvním pou¾ití zaøízení CS-15.
Podrobnosti najdete ve struèné pøíruèce k zaøízení CS-15.

Pozornì si pøeètìte tuto pøíruèku. Pøeètìte si také struènou pøíruèku
k zaøízení CS-15 a u¾ivatelské pøíruèky k poèítaèi, operaènímu systému
a poèítaèovému softwaru pou¾ívanému pøi internetovém spojení pøes
zaøízení CS-15.

Nejnovìj¹í pøíruèky, doplòkové informace, soubory ke sta¾ení a slu¾by
týkající se va¹eho výrobku Nokia najdete na adrese www.nokia.com/
support nebo místní webové stránce spoleènosti Nokia.

Ne¾ zaènete pou¾ívat internetové slu¾by popsané v této pøíruèce,
po¾ádejte provozovatele slu¾eb o informace o poplatcích za pøenos dat.

background image

Z a è í n á m e

5