Internet Stick CS 15 - Hlavní zobrazení

background image

Hlavní zobrazení

Chcete-li spustit aplikaci Nokia Internet Modem, pøipojte k portu USB
v poèítaèi zaøízení CS-15 nebo spus»te aplikaci zpùsobem bì¾ným pro
vá¹ operaèní systém (napøíklad v Microsoft Windows XP zvolte mo¾nost
Start > Programy > Nokia Internet Modem > Nokia Internet Modem).
Poèítaè zobrazí hlavní zobrazení aplikace.

V hlavním zobrazení je znázornìna intenzita signálu provozovatele
slu¾eb na aktuálním místì (èím více pruhù, tím lep¹í signál), název
provozovatel slu¾eb, kterého vyu¾íváte, a typ celulární sítì (napøíklad
HSDPA). Zobrazení mù¾e obsahovat i zástupce, napøíklad zástupce
rùzných webových stránek nebo aplikací. U nìkterých provozovatelù
slu¾eb mù¾e zobrazení obsahovat i údaje o buòce telefonní sítì, kterou
zaøízení CS-15 vyu¾ívá.

Hlavní zobrazení obsahuje tyto mo¾nosti:

• Chcete-li vytvoøit zástupce webového serveru, aplikace nebo

souboru, zvolte mo¾nost

Vytvoøit zástupce

. Podrobnosti najdete

v èásti „Zástupci“, na str. 6.

• Chcete-li otevøít tuto pøíruèku, zvolte mo¾nost

Nápovìda

. Pøíruèka

bude zobrazena v aplikaci pro ètení souborù PDF nainstalované
v poèítaèi.

• Chcete-li aplikaci minimalizovat na panel úloh Windows, ani¾ byste

ukonèili aktivní spojení, zvolte mo¾nost

. Chcete-li okno aplikace

otevøít, klepnìte na ikonu aplikace na panelu úloh.

• Chcete-li aplikaci minimalizovat na hlavní panel Windows, ani¾

byste ukonèili aktivní spojení, zvolte mo¾nost X. Chcete-li okno
aplikace otevøít, klepnìte na ikonu aplikace na hlavním panelu
a zvolte mo¾nost

Otevøít

.

• Chcete-li pracovat s nástroji nebo mìnit nastavení, zvolte mo¾nost

Mo¾nosti

>

Nastavení...

. Podrobnosti najdete v èásti „Nástroje

a nastavení“, na str. 15.

background image

Z á s t u p c i

6