Internet Stick CS 15 - 3. Zástupci

background image

3. Zástupci

Hlavní zobrazení mù¾e obsahovat pøedem definované zástupce
webových serverù, aplikací nebo souborù. Mù¾ete vytváøet i nové
zástupce.