Internet Stick CS 15 - Úpravy a odstrašování zástupců

background image

Úpravy a odstraòování zástupcù

Chcete-li zástupce upravit nebo odstranit, zvolte v hlavním zobrazení
mo¾nost

Mo¾nosti

>

Nastavení...

>

Zástupci

. Vytvoøení zástupci jsou

zobrazeny v seznamu. V poli

Pøipojení

je zobrazen profil pøipojení

pøiøazený zástupci.

Chcete-li zástupce upravit, vyberte zástupce, zvolte mo¾nost

Modifikovat

a pokraèujte podle popisu v èásti „Vytvoøení nového

zástupce“, na str. 6.

Chcete-li zástupce odstranit, vyberte zástupce a zvolte mo¾nost

Smazat

.

background image

Z p r á v y a k o n t a k t y

9