Internet Stick CS 15 - Import a export zástupců

background image

Import a export zástupcù

Chcete-li importovat zástupce ze souboru, zvolte v hlavním zobrazení
mo¾nost

Mo¾nosti

>

Nastavení...

>

Zástupci

>

Import...

, vyberte slo¾ku,

ve které je zástupce ulo¾en, vyberte soubor a zvolte mo¾nost

Otevøít

.

Chcete-li zástupce exportovat do souboru, zvolte mo¾nost

Mo¾nosti

>

Nastavení...

>

Zástupci

>

Export...

a vyberte cílovou slo¾ku. Zadejte

název souboru a zvolte mo¾nost

Ulo¾it

.

background image

Z á s t u p c i

8