Internet Stick CS 15 - Předem definovaní zástupci

background image

Pøedem definovaní zástupci

Chcete-li posílat a pøijímat textové zprávy nebo spravovat kontakty,
zvolte mo¾nost

. Podrobnosti najdete v èásti „Zprávy a kontakty“,

na str. 9.

Chcete-li z výchozí aplikace el. po¹ty posílat a pøijímat el. po¹tu, zvolte
mo¾nost

. Bude vytvoøeno pøipojení k síti podle výchozího profilu

a systém otevøe aplikaci pro el. po¹tu. Podrobnosti najdete v pokynech
k aplikaci pro el. po¹tu.

Chcete-li ve výchozím internetovém prohlí¾eèi procházet webové
stránky, zvolte mo¾nost

. Bude vytvoøeno pøipojení k síti podle

výchozího profilu a systém otevøe prohlí¾eè. Podrobnosti najdete
v pokynech k prohlí¾eèi.

Chcete-li se k internetu pøipojit pomocí výchozího profilu pøipojení,
zvolte mo¾nost

. Chcete-li spojení ukonèit, zvolte mo¾nost

.

Chcete-li zjistit informace o profilech pøipojení, pøeètìte si èást
„Nastavení pøipojení“, na str. 16.