Internet Stick CS 15 - Vytvoření nového zástupce

background image

Vytvoøení nového zástupce

1. V hlavním zobrazení zvolte mo¾nost

Vytvoøit zástupce

nebo mo¾nost

Mo¾nosti

>

Nastavení...

>

Zástupci

>

Pøidat

.

2. Do pole

Název zástupce:

zadejte název zástupce.

3. V poli

Typ aplikace:

vyberte typ aplikace, která má být otevøena po

zvolení zástupce:

Aplikace nebo pøíkazový øádek, které mají být spu¹tìny

— Tuto

mo¾nost vyberte, kdy¾ chcete zadat webovou stránku, aplikaci
nebo soubor, které mají být otevøeny po zvolení zástupce.

background image

Z á s t u p c i

7

Standardní internetový prohlí¾eè

— Tuto mo¾nost vyberte, pokud

chcete zástupcem spustit výchozí internetový prohlí¾eè.

Standardní internetový chatovací systém

— Tuto mo¾nost

vyberte, pokud chcete zástupcem spustit výchozí aplikaci pro
posílání zpráv.

4. Do pole

Zadejte název aplikace, souboru nebo internetového odkazu:

zadejte název aplikace nebo souboru nebo adresu webové stránky.
Mù¾ete také zvolit mo¾nost

Procházet...

, vybrat název souboru

a zvolit mo¾nost

Otevøít

.

Toto pole je aktivní pouze v pøípadì, ¾e jste zvolili mo¾nost

Aplikace

nebo pøíkazový øádek, které mají být spu¹tìny

.

5. Chcete-li zástupce pou¾ívat s libovolným profilem pøipojení, zvolte

v poli

Pøiøazené pøipojení

mo¾nost

®ádné

. Mù¾ete také zvolit

mo¾nost

Pøipojit pomocí profilu:

a vybrat profil, ve kterém chcete

zástupce pou¾ívat.

6. Chcete-li nastavení ulo¾it, zvolte mo¾nost

OK

.