Internet Stick CS 15 - Kontakty

background image

Kontakty

Chcete-li spravovat kontakty ulo¾ené na SIM kartì, v zaøízení CS-15
nebo v externím telefonním seznamu vybraném v nastavení kontaktù,
zvolte v hlavním zobrazení mo¾nost

a v otevøeném zobrazení

Zprávy/Kontakty zvolte mo¾nost

Kontakty

.

Kontakty ulo¾ené na SIM kartì jsou zobrazeny ve slo¾ce SIM karty
a kontakty ulo¾ené v zaøízení CS-15 jsou zobrazeny ve slo¾ce pamìti
modemu USB. Kontakty ulo¾ené v externím telefonním seznamu jsou
zobrazeny v pøíslu¹né slo¾ce.