Internet Stick CS 15 - Import a export kontaktů

background image

Import a export kontaktù

Chcete-li importovat kontakty ze souboru, vyberte v zobrazení Kontakty
slo¾ku, do které chcete kontakty pøidat, a zvolte mo¾nost

Soubor

>

Import kontaktù...

. Vyberte slo¾ku, ve které je ulo¾en soubor kontaktù,

vyberte soubor a zvolte mo¾nost

Otevøít

.

Chcete-li exportovat kontakty do souboru, vyberte v zobrazení Kontakty
slo¾ku, která obsahuje po¾adované kontakty, a zvolte mo¾nost

Soubor

>

Export kontaktù...

. Vyberte cílovou slo¾ku, zadejte název souboru

a zvolte mo¾nost

Ulo¾it

.

background image

Z p r á v y a k o n t a k t y

13