Internet Stick CS 15 - Správa kontaktů

background image

Správa kontaktù

Chcete-li pøidat nový kontakt, vyberte v zobrazení Kontakty
po¾adovanou slo¾ku kontaktù a zvolte mo¾nost

Nový kontakt...

.

Zadejte jméno a telefonní èíslo kontaktu a zvolte mo¾nost

OK

.

Chcete-li kontakt upravit, vyberte kontakt a zvolte mo¾nost

Modifikovat

.

Chcete-li kontakt odstranit, vyberte kontakt a zvolte mo¾nost

Smazat

.

Kontakt bude pøesunut do slo¾ky Smazané polo¾ky.

Chcete-li odstranìný kontakt obnovit, zvolte mo¾nost

Smazané polo¾ky

a pøetáhnìte kontakt do po¾adované slo¾ky.

Chcete-li kontakt zkopírovat, vyberte kontakt, zvolte mo¾nost

Upravit

>

Kopírovat

, vyberte cílovou slo¾ku a zvolte mo¾nost

Upravit

>

Vlo¾it

.

background image

Z p r á v y a k o n t a k t y

12

Chcete-li pøevést telefonní èíslo kontaktu do mezinárodního formátu,
vyberte kontakt, zvolte mo¾nost

Akce

>

Zmezinárodnit èísla...

, vyberte

zemi pro pøíslu¹né pøedèíslí a zvolte mo¾nost

Zmezinárodnit

. Èíslo

mù¾ete vytoèit i bez pøidávání mezinárodního volacího znaku
a pøedèíslí zemì.

Chcete-li kontaktu poslat textovou zprávu, vyberte kontakt a zvolte
mo¾nost

Poslat SMS...

. Chcete-li vybrat nìkolik kontaktù, podr¾te pøi

vybírání kontaktù stisknutou klávesu Ctrl na klávesnici poèítaèe.
Pokraèujte podle pokynù v èásti „Napsání a odeslání zprávy“, na str. 10.

Chcete-li poslat telefonní èíslo kontaktu textovou zprávou, vyberte
kontakt a zvolte mo¾nost

Akce

>

Zaslat èíslo v SMS...

.

Chcete-li ze slo¾ky odstranit kontakty, které mají stejné jméno
a telefonní èíslo, vyberte slo¾ku kontaktù a zvolte mo¾nost

Akce

>

Odstranit duplicity...

. Postupujte podle zobrazených pokynù.