Internet Stick CS 15 - Synchronizace kontaktů

background image

Synchronizace kontaktù

Chcete-li synchronizovat kontakty mezi slo¾kami kontaktù, zvolte
v zobrazení Kontakty mo¾nost

Aktualizovat

. Po synchronizaci budou

ve slo¾kách stejné kontakty.

Chcete-li vybrat zpùsob synchronizace, pøeètìte si èást „Nastavení
kontaktù“, na str. 13.