Internet Stick CS 15 - Nastavení kontaktů

background image

Nastavení kontaktù

Chcete-li zadat nastavení kontaktù, zvolte mo¾nost

Kontakty

.

Chcete-li vybrat externí telefonní seznam, vyberte v seznamu
po¾adovanou mo¾nost. Pokud vyberete mo¾nost

®ádné

, nebude

v zobrazení Zprávy/Kontakty pøístupný ¾ádný externí telefonní seznam.

Chcete-li nastavit, jak mají být kontakty mezi zaøízením CS-15 a SIM
kartou synchronizovány, vyberte v zobrazení

Synchronizace

po¾adovanou mo¾nost. Pokud zvolíte mo¾nost

Automatický

, zaøízení

CS-15 automaticky synchronizuje kontakty v¾dy, kdy¾ v zobrazení
Zprávy/Kontakty zvolíte mo¾nost

Kontakty

. Pokud zvolíte mo¾nost

Zeptat se u¾ivatele

, zaøízení se bude ptát, zda chcete kontakty

synchronizovat. Pokud zvolíte mo¾nost

Pøíruèka

, musíte kontakty

synchronizovat ruènì mo¾ností

Aktualizovat

v zobrazení Zprávy/

Kontakty. Viz také èást „Synchronizace kontaktù“, na str. 11.