Internet Stick CS 15 - Nastavení zpráv

background image

Nastavení zpráv

Chcete-li zadat nastavení zpráv, zvolte mo¾nost

Zprávy

.

Chcete-li vy¾ádat, aby sí» automaticky posílala potvrzení o doruèení
odeslaných textových zpráv (sí»ová slu¾ba), za¹krtnìte v oknì

SMS (krátké zprávy)

políèko

®ádat o dodání zprávy.

.

Chcete-li nastavit, jak mají pøijímající pøístroje odeslané zprávy
zpracovávat (pokud toto nastavení podporují), zvolte v oknì

SMS (krátké

zprávy)

mo¾nost

Tøída:

a vyberte po¾adovanou mo¾nost. Pokud zvolíte

mo¾nost

Obrazovka [0]

, budou zprávy zobrazovány na displeji

pøijímajícího pøístroje, ale nebudou ukládány. Pokud zvolíte mo¾nost

Pamì» telefonu [1]

, budou zprávy ukládány do pamìti pøijímajícího

pøístroje. Pokud zvolíte mo¾nost

Karta SIM [2]

, budou zprávy ukládány

na SIM kartu pøijímajícího pøístroje. Pokud zvolíte mo¾nost

Standardní

[3]

, budou zprávy ukládány do výchozí pamìti v pøijímajícím pøístroji.

background image

Z p r á v y a k o n t a k t y

14

Pokud zvolíte mo¾nost

®ádná tøída

, nebude zaøízení CS-15 pøi posílání

zpráv pou¾ívat ¾ádnou konkrétní tøídu.

Chcete-li nastavit, jak dlouho má støedisko zpráv zprávu opakovanì
posílat v pøípadì, ¾e první pokus sel¾e (sí»ová slu¾ba), zvolte v oknì

SMS (krátké zprávy)

mo¾nost

Období platnosti:

a vyberte po¾adovanou

mo¾nost. Pokud zprávu nelze v daném období odeslat, bude ze støediska
zpráv odstranìna.

Chcete-li zadat telefonní èíslo støediska zpráv doruèujícího textové
zprávy, zvolte mo¾nost

Servisní centrum

a zadejte telefonní èíslo, které

vám poskytl provozovatel slu¾by. Pøi výchozím nastavení vyu¾ívá
zaøízení CS-15 støedisko zpráv provozovatele slu¾eb, jeho¾ profil
pøipojení pou¾íváte pro pøipojování.

Chcete-li nastavit automatické naèítání nových zpráv ze støediska zpráv
do zaøízení CS-15 nebo posílání zpráv ze slo¾ky K odeslání zvolte
v zobrazení

Synchronizace

odpovídající mo¾nost. Pokud zvolíte mo¾nost

Automatický

, bude zaøízení CS-15 zprávy naèítat a posílat automaticky.

Pokud zvolíte mo¾nost

Zeptat se u¾ivatele

, zaøízení se bude ptát, zda

chcete zprávy naèítat a posílat. Pokud zvolíte mo¾nost

Pøíruèka

, musíte

zprávy naèítat a posílat ruènì mo¾ností

Poslat/Pøijmout

v zobrazení

Zprávy/Kontakty.

background image

N á s t r o j e a n a s t a v e n í

15