Internet Stick CS 15 - Zprávy

background image

Zprávy

Chcete-li posílat a pøijímat zprávy, zvolte v hlavním zobrazení mo¾nost

a v otevøeném zobrazení Zprávy/Kontakty zvolte mo¾nost

Zprávy

.

Døíve ne¾ zaènete posílat a pøijímat zprávy (sí»ová slu¾ba), musíte zadat
správné nastavení (pokud není pøedem definováno). Nastavení zjistíte
u provozovatele slu¾eb. Chcete-li zadat nastavení, pøeètìte si èást
„Nastavení zpráv“, na str. 13.