Internet Stick CS 15 - Napsání aodeslání zprávy

background image

Napsání a odeslání zprávy

Tento pøístroj podporuje odesílání textových zpráv, jejich¾ délka pøekraèuje limit
jediné zprávy. Del¹í zprávy budou odeslány jako série dvou èi více zpráv.
Poskytovatel mù¾e takovou zprávu vyúètovat odpovídajícím zpùsobem. Znaky,
které pou¾ívají diakritiku nebo jiné znaèky, a znaky nìkterých jazykù vy¾adují více
místa, a tím sni¾ují poèet znakù, které je mo¾né poslat v jedné zprávì.

1. V menu Zprávy zvolte mo¾nost

Nová SMS...

.

2. Do pole

Komu...

zadejte telefonní èísla pøíjemcù. Pøíjemce oddìlujte

støedníkem (;).

Chcete-li vybrat ulo¾eného pøíjemce, zvolte mo¾nost

Komu...

, vyberte

telefonní seznam a slo¾ku kontaktu, vyberte v seznamu Kontakty
kontakt, zvolte mo¾nost

Pøidat >

(pøidá kontakt do seznamu

pøíjemcù) nebo

Pøidat v¹e >>

(pøidá v¹echny kontakty ze seznamu

do seznamu pøíjemcù) a zvolte mo¾nost

OK

.

Tip: Chcete-li v seznamu kontaktù vybrat nìkolik kontaktù,
podr¾te pøi vybírání kontaktù stisknutou klávesu Ctrl na
klávesnici poèítaèe.

Chcete-li kontakty ze seznamu pøíjemcù odebrat, zvolte mo¾nost

< Odstranit

pro odebrání vybraného kontaktu nebo mo¾nost

<< Smazat v¹e

pro odebrání v¹ech kontaktù.

3. Do pole

Text:

napi¹te zprávu.

Chcete-li zprávu upravit, pou¾ijte funkce menu

Upravit

. Pøíkaz

Zpìt

vrátí poslední akci. Pøíkaz

Vybrat v¹e

vybere celou zprávu.

4. Chcete-li vy¾ádat, aby sí» poslala potvrzení o doruèení odeslané

zprávy (sí»ová slu¾ba), zvolte mo¾nost

®ádat o dodání zprávy.

.

Chcete-li nastavit, jak má pøijímající pøístroj odeslanou zprávu
zpracovat (pokud toto nastavení podporuje), zvolte mo¾nost

Tøída:

a vyberte po¾adovanou mo¾nost.

Podrobnosti najdete v èásti „Nastavení zpráv“, na str. 13.

background image

Z p r á v y a k o n t a k t y

11

5. Chcete-li zprávu odeslat, zvolte mo¾nost

Poslat

.

Chcete-li zprávu ulo¾it pro pozdìj¹í odeslání, zvolte mo¾nost

Ulo¾it

.

Zpráva bude ulo¾ena do slo¾ky Koncepty.