Internet Stick CS 15 - Složky zpráv

background image

Slo¾ky zpráv

Zaøízení ukládá pøijaté zprávy do slo¾ky Pøijaté, odeslané zprávy do
slo¾ky Odeslané polo¾ky a odstranìné zprávy do slo¾ky Smazané
polo¾ky. Zatím neodeslané zprávy jsou ulo¾eny ve slo¾ce K odeslání.

Chcete-li naèíst nové zprávy nebo odeslat zprávy ulo¾ené ve slo¾ce
K odeslání, zvolte mo¾nost

Poslat/Pøijmout

.

Chcete-li upravit a odeslat zprávu, kterou jste ulo¾ili do slo¾ky Koncepty,
poklepejte na její záhlaví. Zprávu mù¾ete také vybrat a zvolit mo¾nost

Akce

>

Upravit SMS...

. Pokraèujte podle pokynù v èásti „Napsání

a odeslání zprávy“, na str. 10.

Chcete-li zobrazit zprávu ulo¾enou ve schránce Pøijaté, K odeslání nebo
Odeslané polo¾ky, vyberte slo¾ku a poklepejte na záhlaví zprávy. Zprávu
mù¾ete také vybrat a zvolit mo¾nost

Akce

>

Zobrazit SMS...

.

Chcete-li pøedat zprávu ulo¾enou ve schránce Pøijaté dál nebo na ni
odpovìdìt, vyberte zprávu a zvolte mo¾nost

Pøeposlat...

nebo

Odpovìdìt...

. Pokraèujte podle pokynù v èásti „Napsání a odeslání

zprávy“, na str. 10.

Chcete-li zprávu odstranit, vyberte slo¾ku a zprávu. Stisknìte klávesu
Delete na klávesnici poèítaèe. Zpráva bude pøesunuta do slo¾ky Smazané
polo¾ky. Chcete-li odstranìnou zprávu obnovit, zvolte mo¾nost

Smazané polo¾ky

a vyberte zprávu, klepnìte pravým tlaèítkem my¹i

a zvolte mo¾nost

Obnovit

.

background image

Z p r á v y a k o n t a k t y

10

Chcete-li trvale odstranit v¹echny zprávy ulo¾ené ve slo¾ce

Smazané

polo¾ky

, zvolte mo¾nost

Smazané polo¾ky

, klepnìte pravým tlaèítkem

my¹i a zvolte mo¾nost

Vyprázdnit ko¹

.