Internet Stick CS 15 - Nástroje

background image

Nástroje

Chcete-li pou¾ívat rùzné nástroje, zvolte v hlavním zobrazení mo¾nost

Mo¾nosti

.

Chcete-li se pøipojit k internetu, zvolte mo¾nost

Pøipojení (telefonní)

a vyberte profil pøipojení, který chcete pou¾ít.

Chcete-li zmìnit provozovatele slu¾by pøipojení, zvolte mo¾nost

Výbìr

operátora...

>

Ruèní výbìr

a vyberte provozovatele. Mù¾ete vybrat pouze

provozovatele, který je ve stavu

Povoleno

. Chcete-li nastavit, aby

zaøízení CS-15 vybíralo provozovatele automaticky, zvolte mo¾nost

Automatický výbìr

. Chcete-li se vrátit do hlavního zobrazení, zvolte

mo¾nost

Vybrat

.

Chcete-li vybrat typ sítì, který má zaøízení pou¾ívat pro pøipojení, zvolte
mo¾nost

Výbìr typu sítì

a vyberte typ sítì. Pokud zvolíte mo¾nost

Automatický výbìr (nejdøíve WCDMA)

, pokusí se zaøízení CS-15 nejprve

pou¾ít sí» UMTS. Pokud se pøipojení nezdaøí, pou¾ije sí» GSM. Pokud
zvolíte mo¾nost

Pouze WCDMA

nebo

Pouze GSM

, bude zaøízení CS-15

pou¾ívat pouze daný typ sítì. Pokud zvolíte mo¾nost

Nejdøíve GSM

, bude

zaøízení CS-15 nejprve zkou¹et pou¾ít sí» GSM.

Chcete-li zobrazit údaje o pøedchozích pøipojeních, zvolte mo¾nost

Historie pøipojení...

. Uvidíte název provozovatele slu¾eb, datum a délku

spojení, celkové mno¾ství odeslaných a pøijatých dat bìhem relace,
mno¾ství odeslaných a pøijatých dat, prùmìrnou pøenosovou rychlost
pøijímaných (

Prùm. vstupní rychlost

) a odesílaných (

Prùm. výstupní

rychlost

) dat a maximální pøenosovou rychlost pøijímaných

a odesílaných dat. Chcete-li vybraný øádek odstranit, zvolte mo¾nost

Odstranit

. Chcete-li odstranit celou historii, zvolte mo¾nost

Smazat

.

Chcete-li historii ulo¾it do souboru v poèítaèi, zvolte mo¾nost

Export...

.

Chcete-li zobrazit údaje o aplikaci, zvolte mo¾nost

O programu...

.

background image

N á s t r o j e a n a s t a v e n í

16