Internet Stick CS 15 - Nastavení kódu PIN

background image

Nastavení kódu PIN

Osobní identifikaèní èíslo (PIN) nebo univerzální osobní identifikaèní
èíslo (UPIN) (4–8 èíslic) chrání SIM kartu. Kód PIN nebo UPIN je obvykle
dodáván se SIM kartou.

Chcete-li zadat nastavení kódu PIN, zvolte v hlavním zobrazení mo¾nost

Mo¾nosti

>

Nastavení...

a vyberte název zaøízení.

Chcete-li zmìnit kód PIN nebo UPIN SIM karty, zvolte mo¾nost

Zmìnit

kód PIN ke kartì SIM:

. Do pole

Pøedchozí kód PIN ke kartì SIM:

napi¹te

aktuální kód. Do polí

Nový kód PIN ke kartì SIM:

a

Potvrïte nový kód PIN

ke kartì SIM:

zadejte nový kód.

Chcete-li zaøízení CS-15 nastavit tak, aby pøi ka¾dém pøipojení k
poèítaèi vy¾adovalo kód PIN nebo UPIN, zvolte mo¾nost

Povolit/Zakázat

kód PIN

>

Povoleno

.

background image

N á s t r o j e a n a s t a v e n í

19