Internet Stick CS 15 - Nastavení připojení

background image

Nastavení pøipojení

V zaøízení CS-15 jsou pøipravena pøedem definovaná nastavení pro
nìkolik provozovatelù slu¾eb. Nastavení spojení jsou seskupena
v profilech pøipojení.

Pokud zaøízení CS-15 nemù¾e najít va¹eho provozovatele slu¾eb nebo
pøipojení k síti vybraného provozovatele nepracuje správnì, mù¾ete
upravit pøedem definovaný profil pøipojení nebo vytvoøit nový.