Internet Stick CS 15 - Správa profilů připojení

background image

Správa profilù pøipojení

Chcete-li spravovat profily pøipojení, zvolte v hlavním zobrazení
mo¾nost

Mo¾nosti

>

Nastavení...

>

Pøipojení (telefonní)

. Aplikace

zobrazí seznam aktuálních profilù. Proveïte jednu z následujících akcí:

• Chcete-li nìkterý profil nastavit jako výchozí, vyberte profil a zvolte

mo¾nost

Standardní

.

• Chcete-li zkopírovat a zmìnit pøedem definovaný profil (oznaèený

ikonou zámku), vyberte profil a zvolte mo¾nost

Kopírovat a

background image

N á s t r o j e a n a s t a v e n í

17

modifikovat

. Zadejte povinná nastavení. Podrobnosti najdete v èásti

„Vytvoøení nového profilu pøipojení“, na str. 17.

• Chcete-li upravit profil, který jste vytvoøili, vyberte profil a zvolte

mo¾nost

Modifikovat

.

• Chcete-li odstranit profil, který jste vytvoøili, vyberte profil a zvolte

mo¾nost

Smazat

. Pøedem definované profily nelze odstranit.

• Chcete-li profil exportovat nebo importovat, zvolte mo¾nost

Soubory

a zvolte po¾adovanou mo¾nost.

• Chcete-li do seznamu profilù pøidat pøedem definovaný profil, zvolte

mo¾nost

Nový

>

Pou¾ijte pøeddefinované pøipojení.

>

Dal¹í >

,

vyberte zemi provozovatele slu¾eb a operátora (provozovatele
slu¾eb). V oknì

Vybrat po¾adované profily:

vyberte pøedem

definovaný profil provozovatele slu¾eb. Chcete-li nastavení ulo¾it,
zvolte mo¾nost

Konec

.

• Chcete-li zkopírovat a upravit pøedem definovaný profil, zvolte

mo¾nost

Nový

>

Kopírovat a modifikovat pøeddefinované pøipojení.

>

Dal¹í >

. Zadejte po¾adované mo¾nosti a zvolte mo¾nost

Dal¹í >

.

Zadejte povinné mo¾nosti. Podrobnosti najdete v èásti „Vytvoøení
nového profilu pøipojení“, na str. 17.