Internet Stick CS 15 - Vytvoření nového profilu připojení

background image

Vytvoøení nového profilu pøipojení

Chcete-li vytvoøit nový profil pøipojení, zvolte v hlavním zobrazení
mo¾nost

Mo¾nosti

>

Nastavení...

>

Pøipojení (telefonní)

>

Nový

>

Vytvoøit nové pøipojení.

a vyberte po¾adovaný typ pøipojení (pokud

provozovatel slu¾by nabízí více typù). Zvolte mo¾nost

Dal¹í >

a zadejte

následující nastavení:

• Do pole

Zvolte název tohoto pøipojení:

zadejte název profilu. Do pole

Název pøístupového bodu (Access Point Name - APN)

zadejte název,

který vám poskytl provozovatel slu¾eb. Do pole

Autentizace

zadejte u¾ivatelské jméno, heslo a doménu, které vám poskytl
provozovatel slu¾eb.

• Chcete-li zadat server DNS a servery proxy, zvolte mo¾nost

DNS/Proxy

.

background image

N á s t r o j e a n a s t a v e n í

18

Chcete-li zaøízení nastavit tak, aby adresu serveru DNS získávalo
automaticky, zvolte mo¾nost

Automaticky získat adresu

serveru DNS.

.

Chcete-li pou¾ít konkrétní adresu serveru, zvolte mo¾nost

Pou¾ít

následující adresu serveru DNS:

a zadejte adresu IP primárního

a (nepovinnì) sekundárního serveru DNS.

Chcete-li pou¾ívat server proxy HTTP, zvolte mo¾nost

Pou¾ít proxy

HTTP.

a zadejte jeho adresu IP a èíslo portu.

Chcete-li profil ulo¾it, zvolte mo¾nost

Konec

.