Internet Stick CS 15 - Obecná nastavení

background image

Obecná nastavení

Chcete-li zadat obecná nastavení, zvolte v hlavním zobrazení mo¾nost

Mo¾nosti

>

Nastavení...

>

Obecné

.

Chcete-li aplikaci nastavit tak, aby se automaticky spou¹tìla pøi
pøihlá¹ení do operaèního systému, za¹krtnìte pøíslu¹né políèko.
Pokud políèko není za¹krtnuté, musíte aplikaci v operaèním systému
spou¹tìt ruènì.

Chcete-li zmìnit jazyk aplikace Nokia Internet Modem, zvolte mo¾nost

Jazyk

a vyberte jazyk.

Chcete-li nastavit akci, která bude provedena po pøipojení zaøízení
CS-15 k poèítaèi, zvolte mo¾nost

Nedìlat nic

pokud nechcete provádìt

¾ádnou akci, mo¾nost

Prozkoumat zaøízení (kontakty, SMS, ...)

pro

otevøení zobrazení Zprávy/Kontakty nebo mo¾nost

Pøipojit k internetu

pro pøipojení k internetu s výchozím profilem pøipojení. Chcete-li, aby se
aplikace na po¾adovanou akci ptala, zvolte mo¾nost

V¾dy se otázat

.