Internet Stick CS 15 - Ostatní nastavení

background image

Ostatní nastavení

Chcete-li spravovat vytvoøené zástupce, zvolte v hlavním zobrazení
mo¾nost

Mo¾nosti

>

Nastavení...

>

Zástupci

. Podrobnosti najdete

v èásti „Zástupci“, na str. 6.

Chcete-li zadat nastavení zpráv a kontaktù, zvolte v hlavním zobrazení
mo¾nost

Mo¾nosti

>

Nastavení...

>

Zprávy / Kontakty

. Podrobnosti

najdete v èásti „Nastavení zpráv a kontaktù“, na str. 13.

Chcete-li upravit název zaøízení CS-15 zobrazovaný v aplikaci Nokia
Internet Modem, zvolte v hlavním zobrazení mo¾nost

Mo¾nosti

>

Nastavení...

, vyberte název zaøízení a zvolte mo¾nost

Nastavení zaøízení

.

Zadejte název, pod kterým má být zaøízení zobrazováno.