Internet Stick CS 15 - Obsah

background image

Obsah

1. Úvod...................................... 4

2. Zaèínáme .............................. 5

Hlavní zobrazení .................................... 5

3. Zástupci ................................ 6

Pøedem definovaní zástupci ............... 6
Vytvoøení nového zástupce................. 6
Import a export zástupcù.................... 7
Úpravy a odstraòování zástupcù....... 8

4. Zprávy a kontakty ............... 9

Zprávy ....................................................... 9

Slo¾ky zpráv......................................... 9
Napsání a odeslání zprávy............. 10

Kontakty................................................. 11

Synchronizace kontaktù................. 11
Správa kontaktù ............................... 11

Import a export kontaktù .............. 12

Nastavení zpráv a kontaktù.............. 13

Nastavení kontaktù ......................... 13
Nastavení zpráv................................ 13

5. Nástroje a nastavení......... 15

Nástroje.................................................. 15
Obecná nastavení ................................ 16
Nastavení pøipojení............................. 16

Správa profilù pøipojení.................. 16
Vytvoøení nového profilu
pøipojení.............................................. 17

Nastavení kódu PIN ............................ 18
Ostatní nastavení ................................ 19

background image

Ú v o d

4