Internet Stick CS 15 hjælp

background image

1

Nokia Internet Modem
Brugervejledning

9216562

1. udgave DA

background image

2

© 2009 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes.

Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoet er varemærker eller
registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne, som
er nævnt heri, kan være varemærker eller handelsnavne tilhørende deres respektive ejere.

Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller hele indholdet af dette
dokument i nogen form uden forudgående skriftlig tilladelse fra Nokia er ikke tilladt.

Nokia udvikler løbende sine produkter. Nokia forbeholder sig retten til at ændre og forbedre
de produkter, der er beskrevet i dette dokument, uden forudgående varsel.

I DET OMFANG DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING, KAN NOKIA ELLER
NOGEN AF NOKIAS LICENSGIVERE UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER HOLDES ANSVARLIG
FOR TAB AF DATA ELLER FORTJENESTE ELLER NOGEN SOM HELST FORM FOR SPECIELLE,
TILFÆLDIGE, BETINGEDE ELLER INDIREKTE SKADER, UANSET HVORDAN DE ER FORVOLDT.

OPLYSNINGERNE I DETTE DOKUMENT LEVERES ”SOM DE ER OG FOREFINDES”. MEDMINDRE
DET ER KRÆVET AF GÆLDENDE LOVGIVNING, STILLES DER IKKE NOGEN GARANTIER,
HVERKEN UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL,
GARANTIER FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, I FORBINDELSE MED
NØJAGTIGHEDEN, PÅLIDELIGHEDEN ELLER INDHOLDET AF DETTE DOKUMENT. NOKIA
FORBEHOLDER SIG RETTEN TIL AT ÆNDRE DETTE DOKUMENT ELLER TRÆKKE DET TILBAGE
PÅ ET HVILKET SOM HELST TIDSPUNKT UDEN FORUDGÅENDE VARSEL.

Tilgængeligheden af enkelte produkter samt programmer og tjenester til disse produkter kan
variere i forskellige regioner. Forhør dig hos din Nokia-forhandler for at få yderligere
oplysninger, også om mulige sprogindstillinger.

Eksportkontrol
Denne enhed kan indeholde produkter, teknologi eller software, som er underlagt eksportlove
og -regler fra USA og andre lande. Afvigelser fra loven er forbudt.

9216562/

1. udgave DA

background image

I n d h o l d

3