Internet Stick CS 15 Hjelp

background image

1

Nokia Internet Modem
Brukerhåndbok

9216562

Utgave 1 NO

background image

2

© 2009 Nokia. Med enerett.

Nokia-, Nokia Connecting People- og Nokia Original Accessories-logoen er varemerker eller
registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- og firmanavn som nevnes
herunder, kan være varemerker eller varenavn for de respektive eierne.

Gjenbruk, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele innholdet i dette
dokumentet i noen form er forbudt uten skriftlig godkjenning fra Nokia.

Nokia har en linje som innebærer kontinuerlig utvikling. Nokia forbeholder seg retten til
å gjøre endringer og forbedringer av et hvilket som helst produkt som beskrives i dette
dokumentet, uten forvarsel.

SÅ LANGT DET ER TILLATT UNDER GJELDENDE LOV, SKAL IKKE NOKIA ELLER NOEN AV NOKIAS
LISENSGIVERE UNDER NOEN OMSTENDIGHET VÆRE ANSVARLIG FOR EVENTUELLE TAP AV
DATA ELLER INNTEKTER ELLER SÆRSKILTE, TILFELDIGE ELLER INDIREKTE SKADER ELLER
FØLGESKADER, UANSETT ÅRSAK.

INNHOLDET I DETTE DOKUMENTET GIS “SOM DET ER”. UNNTATT SOM PÅKREVD ETTER
GJELDENDE LOV, GIS DET INGEN GARANTIER AV NOE SLAG, DET VÆRE SEG DIREKTE ELLER
INDIREKTE, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, DE INDIREKTE GARANTIENE FOR
SALGBARHET OG EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL, I FORBINDELSE MED
NØYAKTIGHETEN, PÅLITELIGHETEN ELLER INNHOLDET I DETTE DOKUMENTET. NOKIA
FORBEHOLDER SEG RETTEN TIL NÅR SOM HELST Å REVIDERE DETTE DOKUMENTET ELLER
TREKKE DET TILBAKE UTEN FORHÅNDSVARSEL.

Tilgjengeligheten av bestemte produkter og programmer, samt tjenester for disse
produktene, kan variere etter område. Kontakt din Nokia-forhandler for mer informasjon,
samt angående tilgjengeligheten av språkvalgene.

Eksportkontroller
Denne enheten kan inneholde artikler, teknologi eller programvare underlagt eksportlover
og -forskrifter fra USA og andre land. Avledning i strid med loven er forbudt.

9216562/Utgave 1 NO

background image

I n n h o l d

3