Internet Stick CS 15 - Meldingsinnstillinger

background image

Meldingsinnstillinger

Hvis du vil angi meldingsinnstillingene, velger du

Meldinger

.

Hvis du ønsker at nettverket skal sende deg en leveringsrapport som
standard for tekstmeldingene du har sendt (nettverkstjeneste), går du til

Kortmeldinger (SMS)

og merker av for

Be om leveringsrapport.

.

Hvis du vil velge hvordan sendte meldinger skal behandles på
mottakerenheter (hvis enhetene støtter denne innstillingen), går du til

Kortmeldinger (SMS)

og velger

Klasse:

og ønsket alternativ. Hvis du

velger

[0] Skjermbilde

, vises den sendte melingen på mottakerenheten,

men den lagres ikke på enheten. Hvis du velger

[1] Telefonminne

, lagres

meldingen i mottakerenheten. Hvis du velger

[2] SIM-kort

, lagres

meldingen på SIM-kortet i mottakerenheten. Hvis du velger

[3]

Standard

, lagres meldingen på standardplasseringen angitt i

mottakerenheten. Hvis du velger

Ingen klasse

, bruker ikke CS-15-

enheten noen spesifikk tjenesteklasse for å sende tekstmeldinger.

Hvis du vil velge hvor lenge meldingssenteret skal sende meldingen på
nytt hvis det første forsøket mislykkes (nettverkstjeneste) , går du til

Kortmeldinger (SMS)

og velger

Gyldighetsperiode:

og det ønskede

alternativet. Hvis meldingen ikke kan sendes innen den angitte perioden,
slettes meldingen fra meldingssenteret.

Hvis du vil angi telefonnummeret for meldingssenteret som leverer
tekstmeldingene sine, velger du

Servicesenter

og angir

telefonnummeret du har fått fra tjenesteleverandøren. Som standard
bruker CS-15-enheten meldingssenteret for tjenesteleverandøren hvis
koblingsprofil du bruker til koblingen.

background image

M e l d i n g e r o g k o n t a k t e r

13

Hvis du vil velge om CS-15-enheten automatisk skal hente nye
meldinger fra meldingssenteret eller sende meldinger som er lagret
i Utboks-mappen, går du til

Synkronisering

og velger det ønskede

alternativet. Hvis du velger

Automatisk

, henter og sender CS-15-

enheten automatisk meldingene. Hvis du velger

Spør bruker

, spør

enheten om du vil hente og sende meldingene. Hvis du velger

Manuell

,

må du velge

Send/motta

i Meldinger/Kontakter for å hente og

sende meldingene.

background image

V e r k t ø y o g i n n s t i l l i n g e r

14