Internet Stick CS 15 - Administrere kontakter

background image

Administrere kontakter

Hvis du vil legge til en ny kontakt, velger du den ønskede
kontaktmappen og

Ny kontakt...

i Kontakter. Angi navn og

telefonnummer for kontakten, og velg

OK

.

Hvis du vil redigere en kontakt, velger du kontakten og

Endre

.

Hvis du vil slette en kontakt, velger du kontakten og

Slett

. Kontakten

flyttes til Slettede elementer-mappen.

Hvis du vil gjenopprette en slettet kontakt, velger du

Slettede poster

,

og deretter drar du kontakten til den ønskede mappen.

Hvis du vil kopiere en kontakt, velger du kontakten,

Rediger

>

Kopier

,

målmappen og

Rediger

>

Lim inn

.

background image

M e l d i n g e r o g k o n t a k t e r

11

Hvis du vil konvertere telefonnummeret for en kontakt til internasjonalt
format, velger du kontakten

Handlinger

>

Internasjonaliser numre...

,

landet for landskoden og

Internasjonaliser

. Du kan slå nummeret uten

å legge til den internasjonale og nasjonale koden foran
telefonnummeret.

Hvis du vil sende en tekstmelding til en kontakt, velger du kontakten og

Send SMS...

. Hvis du vil velge flere kontakter, trykker og holder du nede

kontrolltasten (Ctrl) på PC-tastaturet mens du velger kontaktene.
Fortsett som beskrevet i “Skrive og sende en melding”, p. 9.

Hvis du vil sende telefonnummeret til en kontakt i en tekstmelding,
velger du kontakten og

Handlinger

>

Send nummeret i en SMS...

.

Hvis du vil slette kontakter som har samme navn og telefonnummer fra
en kontaktmappe, velger du kontaktmappen og

Handlinger

>

Fjern

duplikater...

. Følg instruksjonene som vises.