Internet Stick CS 15 - Skrive og sende en melding

background image

Skrive og sende en melding

Enheten støtter sending av tekstmeldinger som overskrider tegnbegrensningen
for en melding. Lengre meldinger sendes som en serie med to eller flere
meldinger. Det kan hende at du vil bli belastet av tjenesteleverandøren for dette.
Tegn som bruker aksenter eller andre merker, samt tegn fra enkelte språkvalg, tar
opp mer plass, noe som begrenser antall tegn som kan sendes i én melding.

1. I Meldinger velger du

Ny SMS...

.

2. I

Til...

-feltet angir du telefonnumrene til mottakerne. Skill

mottakerne med et semikolon (;).

Hvis du vil velge en lagret mottaker, velger du

Til...

, telefonboken og

kontaktmappen, kontakten i kontaktlisten,

Legg til >

(for å legge til

kontakten i mottakerlisten) eller

Legg til alle >>

(for å legge til alle

kontaktene i mottakerlisten) og

OK

.

Tips: Hvis du vil velge flere kontakter i Kontakter-listen,
trykker og holder du nede kontrolltasten (Ctrl) på PC-
tastaturet mens du velger mottakerne.

Hvis du vil fjerne kontakter fra mottakerlisten, velger du

< Fjern

for

å fjerne den valgte kontakten eller

<< Slett alle

for å fjerne alle

kontaktene.

3. I

Tekst:

-feltet skriver du meldingen.

Hvis du vil redigere meldingen, kan du bruke funksjonene i

Rediger

-

menyen. Med

Angre

avbrytes den siste handlingen. Med

Velg alle

velger du hele meldingen.

4. Hvis du ønsker en leveringsrapport fra nettverket for meldingen du

har sendt (nettverkstjeneste), velger du

Be om leveringsrapport.

.

Hvis du vil velge hvordan mottakerenheten skal håndtere sendte
meldinger (hvis mottakerenheten støtter denne innstillingen), velger
du

Klasse:

og det ønskede alternativet.

For mer informasjon kan du se “Meldingsinnstillinger”, p. 12.

background image

M e l d i n g e r o g k o n t a k t e r

10

5. Hvis du vil sende meldingen, velger du

Send

.

Hvis du vil lagre meldingen for å sende den senere, velger du

Lagre

.

Meldingen lagres i Kladd-mappen.