Internet Stick CS 15 - Verktøy

background image

Verktøy

Hvis du vil bruke ulike verktøy, velger du

Alternativer

.

Hvis du vil koble til Internett, velger du

Tilkoblinger (oppringt)

og

koblingsprofilen du vil bruke.

Hvis du vil endre tjenesteleverandøren for koblingen, velger du

Operatørvalg...

>

Manuelt valg

og leverandøren. Du kan bare velge en

leverandør med statusen

Aktivert

. Hvis du vil at CS-15-enheten skal

velge leverandøren automatisk, velger du

Automatisk valg

. Hvis du vil gå

tilbake til hovedvisningen, velger du

Velg

.

Hvis du vil velge typen nettverk som enheten bruker til koblingen, velger
du

Nettverkstypevalg

og nettverkstypen. Hvis du velger

Automatisk valg

(WCDMA først)

, prøver CS-15-enheten først å bruke et UMTS-nettverk,

og hvis dette mislykkes, et GSM-nettverk. Hvis du velger

Bare WCDMA

eller

Bare GSM

, prøver CS-15-enheten bare å bruke den angitte

nettverkstypen. Hvis du velger

GSM først

, prøver CS-15-enheten først

å bruke et GSM-nettverk.

Hvis du vil vise informasjon om tidligere koblinger, velger du

Tilkoblingshistorikk...

. Du kan vise tjenesteleverandørens navn,

koblingsdato og -varighet, total mengde data som er sendt og mottatt
under økten, gjennomsnittlig overføringshastighet for mottatte
(

Gj.sn. hastighet inn

) og sendte (

Gj.sn. hastighet ut

) data, og maks.

overføringshastighet for sendte og mottatte data. Hvis du vil slette den
valgte linjen, velger du

Fjern

. Hvis du vil slette hele historien, velger du

Fjern

. Hvis du vil lagre historien som en fil på PC-en, velger du

Eksporter...

.

Hvis du vil vise informasjon om programmet, velger du

Om...

.

background image

V e r k t ø y o g i n n s t i l l i n g e r

15