Pomoc usługi Internet Stick CS 15

background image

1

Nokia Internet Modem
Instrukcja obs³ugi

9216562

Wydanie 1. PL

background image

2

© 2009 Nokia. Wszelkie prawa zastrze¿one.

Nokia, Nokia Connecting People i logo Nokia Original Accessories s± znakami towarowymi
lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Inne nazwy produktów
i firm wymienione w niniejszym dokumencie mog± byæ znakami towarowymi lub nazwami
handlowymi ich w³a¶cicieli.

Powielanie, przekazywanie, dystrybucja oraz przechowywanie kopii czê¶ci lub ca³o¶ci tego
dokumentu w jakiejkolwiek formie bez wyra¿onej uprzednio na pi¶mie zgody firmy Nokia
jest zabronione.

Firma Nokia promuje politykê nieustannego rozwoju. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do
wprowadzania zmian i usprawnieñ we wszelkich produktach opisanych w tym dokumencie
bez uprzedniego powiadomienia.

W MAKSYMALNYM DOPUSZCZALNYM PRZEZ PRAWO ZAKRESIE FIRMA NOKIA ANI ¯ADEN
Z JEJ LICENCJODAWCÓW W ¯ADNYM WYPADKU NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNO¦CI ZA
JAK¡KOLWIEK UTRATÊ DANYCH LUB ZYSKÓW ANI ZA ¯ADNE SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE,
WTÓRNE LUB PO¦REDNIE SZKODY POWSTA£E W DOWOLNY SPOSÓB.

ZAWARTO¦Æ TEGO DOKUMENTU PRZEDSTAWIONA JEST „TAK JAK JEST – AS IS”. NIE UDZIELA
SIÊ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, ZARÓWNO WYRA¬NYCH JAK I DOROZUMIANYCH W
ODNIESIENIU DO RZETELNO¦CI, WIARYGODNO¦CI LUB TRE¦CI NINIEJSZEGO DOKUMENTU,
W£¡CZAJ¡C W TO, LECZ NIE OGRANICZAJ¡C TEGO DO JAKICHKOLWIEK DOROZUMIANYCH
GWARANCJI U¯YTECZNO¦CI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNO¦CI DO OKRE¦LONEGO CELU,
CHYBA ¯E TAKOWE WYMAGANE S¡ PRZEZ PRZEPISY PRAWA. FIRMA NOKIA ZASTRZEGA
SOBIE PRAWO DO DOKONYWANIA ZMIAN W TYM DOKUMENCIE LUB WYCOFANIA GO
W DOWOLNYM CZASIE BEZ UPRZEDNIEGO POWIADOMIENIA.

Dostêpno¶æ poszczególnych produktów i aplikacji, a tak¿e zwi±zanych z tymi produktami
us³ug mo¿e siê ró¿niæ w zale¿no¶ci od regionu. Szczegó³y, w tym dostêpno¶æ opcji
jêzykowych, nale¿y sprawdziæ u sprzedawcy produktów Nokia.

Kontrola eksportowa
To urz±dzenie mo¿e zawieraæ towary, technologie i oprogramowanie podlegaj±ce przepisom
eksportowym USA i innych krajów. Odstêpstwa od tych przepisów s± zabronione.

9216562/Wydanie 1. PL

background image

S p i s t r e ¶ c i

3