Internet Stick CS 15 - 1. Wprowadzenie

background image

1. Wprowadzenie

Pos³uguj±c siê aplikacj± Nokia Internet Modem, mo¿na uzyskaæ dostêp
do ró¿nych us³ug internetowych, jak równie¿ okre¶liæ ustawienia
po³±czeñ z internetem. Oprócz samej aplikacji potrzebny jest do tego
modu³ internetowy CS-15, który nale¿y pod³±czyæ do komputera.

Aplikacja jest instalowana na komputerze przy pierwszym u¿yciu
urz±dzenia CS-15. Szczegó³owe informacje zawiera podrêcznik
Szybki start dla urz±dzenia CS-15.

Zapoznaj siê uwa¿nie z niniejsz± instrukcj±. Przeczytaj równie¿
podrêcznik Szybki start dla urz±dzenia CS-15 oraz instrukcje obs³ugi
swojego komputera, systemu operacyjnego i innego oprogramowania
u¿ywanego z po³±czeniem internetowym ustanowionym za
po¶rednictwem urz±dzenia CS-15.

Odwied¼ witrynê www.nokia.com/support lub lokaln± witrynê
internetow± firmy Nokia. Znajdziesz tam najnowsze wersje instrukcji,
dodatkowe informacje, pliki do pobrania, a tak¿e us³ugi zwi±zane
z posiadanym produktem firmy Nokia.

Przed skorzystaniem z us³ug internetowych opisanych w tej instrukcji
skontaktuj siê z us³ugodawc±, aby uzyskaæ informacje na temat op³at
zwi±zanych z transmisj± danych.

background image

S z y b k i s t a r t

5