Internet Stick CS 15 - Główny widok

background image

G³ówny widok

Aby otworzyæ aplikacjê Nokia Internet Modem, pod³±cz urz±dzenie
CS-15 do portu USB w komputerze lub uruchom aplikacjê w systemie
operacyjnym w zwyk³y sposób (na przyk³ad w systemie Microsoft
Windows XP wybierz Start > Programy > Nokia Internet Modem >
Nokia Internet Modem). Na ekranie pojawi siê g³ówny widok
tej aplikacji.

W g³ównym widoku pokazana jest moc sygna³u sieci us³ugodawcy
w bie¿±cej lokalizacji (im wiêcej pasków, tym sygna³ jest mocniejszy),
nazwa us³ugodawcy, z którego us³ug korzystasz, a tak¿e typ sieci
komórkowej (taki jak HSDPA). Widok mo¿e zawieraæ równie¿ skróty,
na przyk³ad do ró¿nych witryn internetowych lub aplikacji. Zale¿nie od
us³ugodawcy mog± byæ wy¶wietlane informacje na temat komórki sieci,
której u¿ywa urz±dzenie CS-15.

W g³ównym widoku dostêpne s± nastêpuj±ce funkcje:

• Aby utworzyæ skrót do witryny internetowej, aplikacji lub pliku,

wybierz

Utwórz skrót

. Szczegó³owe informacje, patrz „Skróty”, str. 6.

• Aby otworzyæ niniejsz± instrukcjê obs³ugi, wybierz

Pomoc

. Instrukcja

zostanie wy¶wietlona w zainstalowanej na komputerze aplikacji do
odczytu plików PDF.

• Aby zminimalizowaæ aplikacjê do paska zadañ systemu Windows bez

koñczenia aktywnego po³±czenia, wybierz

. Aby otworzyæ okno

aplikacji, kliknij ikonê aplikacji na pasku zadañ.

• Aby zminimalizowaæ aplikacjê w systemie Windows do zasobnika

systemowego bez koñczenia aktywnego po³±czenia, wybierz X.
Aby otworzyæ okno aplikacji, kliknij ikonê aplikacji w zasobniku
systemowym i wybierz

Otwórz

.

• Aby skorzystaæ z narzêdzi lub zdefiniowaæ ustawienia, wybierz

Opcje

>

Ustawienia...

. Szczegó³owe informacje, patrz „Narzêdzia

i ustawienia”, str. 14.

background image

S k r ó t y

6