Internet Stick CS 15 - 3. Skróty

background image

3. Skróty

G³ówny widok mo¿e zawieraæ predefiniowane skróty do witryn
internetowych, aplikacji lub plików. Mo¿esz te¿ tworzyæ w³asne skróty.