Internet Stick CS 15 - Edycja lub usuwanie skrótu

background image

Edycja lub usuwanie skrótu

Aby edytowaæ lub usun±æ skrót, w g³ównym widoku wybierz

Opcje

>

Ustawienia...

>

Skróty

. Utworzone skróty s± wy¶wietlane w postaci listy.

Profil po³±czeñ powi±zany ze skrótem jest wy¶wietlany w obszarze

Po³±czenie

.

Aby edytowaæ skrót, wybierz go, a nastêpnie wybierz

Modyfikuj

i postêpuj zgodnie z opisem w czê¶ci „Tworzenie nowego skrótu”, str. 6.

Aby usun±æ skrót, wybierz go, a nastêpnie

Usuñ

.

background image

W i a d o m o ¶ c i i k o n t a k t y

8