Internet Stick CS 15 - Skróty predefiniowane

background image

Skróty predefiniowane

Aby wysy³aæ i odbieraæ wiadomo¶ci tekstowe lub zarz±dzaæ kontaktami,
wybierz

. Szczegó³owe informacje, patrz „Wiadomo¶ci

i kontakty”, str. 8.

Aby wysy³aæ i odbieraæ wiadomo¶ci e-mail przy u¿yciu domy¶lnej
aplikacji poczty elektronicznej, wybierz

. Nawi±zane zostanie

po³±czenie sieciowe przy u¿yciu domy¶lnego profilu po³±czeñ oraz
otwarta zostanie aplikacja poczty elektronicznej. Szczegó³y znajdziesz
w instrukcjach obs³ugi swojej aplikacji poczty elektronicznej.

Aby przegl±daæ strony internetowe przy u¿yciu domy¶lnej przegl±darki
internetowej, wybierz

. Nawi±zane zostanie po³±czenie sieciowe przy

u¿yciu domy¶lnego profilu po³±czeñ oraz otwarta zostanie przegl±darka.
Szczegó³y znajdziesz w instrukcjach obs³ugi swojej przegl±darki.

Aby nawi±zaæ po³±czenie z internetem przy u¿yciu domy¶lnego profilu
po³±czeñ, wybierz

. Aby zamkn±æ po³±czenie, wybierz

.

Informacje na temat profilów po³±czeñ, patrz „Ustawienia po³±czeñ”,
str. 15.