Internet Stick CS 15 - Tworzenie nowego skrótu

background image

Tworzenie nowego skrótu

1. W widoku g³ównym aplikacji wybierz

Utwórz skrót

lub wybierz

Opcje

>

Ustawienia...

>

Skróty

>

Dodaj

.

2. W polu

Nazwa skrótu:

wprowad¼ nazwê skrótu.

3. W polu

Typ aplikacji:

wybierz typ aplikacji otwieranej po

wybraniu skrótu:

Aplikacja lub wiersz poleceñ do uruchomienia

— Zaznacz tê

opcjê, aby zdefiniowaæ stronê internetow±, aplikacjê lub plik,
który bêdzie otwierany po wybraniu skrótu.

background image

S k r ó t y

7

Domy¶lna przegl±darka internetowa

— Wybierz tê opcjê, je¶li

wybranie tego skrótu ma powodowaæ otwarcie domy¶lnej
przegl±darki internetowej.

Domy¶lny system internetowego przesy³ania wiadomo¶ci

Wybierz tê opcjê, je¶li wybranie tego skrótu ma powodowaæ

otwarcie domy¶lnej aplikacji do przesy³ania wiadomo¶ci.

4. W polu

Wpisz nazwê aplikacji, pliku lub ³±cza internetowego:

wprowad¼ nazwê aplikacji lub pliku albo adres strony internetowej.
Mo¿esz te¿ wybraæ polecenie

Przegl±daj...

, nazwê pliku i polecenie

Otwórz

.

To pole jest aktywne tylko wtedy, gdy wybrano opcjê

Aplikacja lub

wiersz poleceñ do uruchomienia

.

5. W polu

Po³±czenie skojarzone

wybierz

Brak

, aby u¿ywaæ skrótu

z dowolnym profilem po³±czenia, lub wybierz

Po³±cz korzystaj±c

z profilu:

i profil, z którym skrót jest u¿ywany.

6. Aby zapisaæ ustawienia, wybierz

OK

.