Internet Stick CS 15 - Kontakty

background image

Kontakty

Aby zarz±dzaæ kontaktami zapisanymi na karcie SIM, w urz±dzeniu
CS-15 lub w zewnêtrznym spisie telefonów wybranym w ustawieniach
kontaktów, w g³ównym widoku wybierz

w celu otwarcia folderu

Wiadomo¶ci/Kontakty, a nastêpnie wybierz

Kontakty

.

Kontakty zapisane na karcie SIM s± wy¶wietlane w folderze Karta SIM,
a kontakty zapisane w urz±dzeniu CS-15 s± wy¶wietlane w folderze
Pamiêæ modemu USB. Kontakty zapisane w zewnêtrznym spisie
telefonów s± wy¶wietlane w odpowiadaj±cym mu folderze.