Internet Stick CS 15 - Importowanie i eksportowanie kontaktów

background image

Importowanie i eksportowanie kontaktów

Aby zaimportowaæ kontakty z pliku, w folderze Kontakty wybierz folder
kontaktów, do którego maj± zostaæ dodane kontakty, a nastêpnie
wybierz

Plik

>

Importuj kontakty...

. Wybierz folder, w którym zapisany

jest plik kontaktów, wybierz ten plik oraz

Otwórz

.

Aby wyeksportowaæ kontakty do pliku, w folderze Kontakty wybierz
folder kontaktów zawieraj±cy ¿±dane pozycje, a nastêpnie wybierz

Plik

>

Eksportujê kontakty...

. Wybierz folder docelowy, wprowad¼ nazwê

pliku i wybierz

Zapisz

.

background image

W i a d o m o ¶ c i i k o n t a k t y

12