Internet Stick CS 15 - Synchronizowanie kontaktów

background image

Synchronizowanie kontaktów

Aby zsynchronizowaæ kontakty w ró¿nych folderach kontaktów,
w folderze Kontakty wybierz

Aktualizuj

. Po przeprowadzeniu

synchronizacji w folderach widoczne bêd± te same kontakty.

Wybór metody synchronizacji, patrz „Ustawienia kontaktów”, str. 12.