Internet Stick CS 15 - Zarządzanie kontaktami

background image

Zarz±dzanie kontaktami

Aby dodaæ nowy kontakt, w folderze Kontakty wybierz ¿±dany folder
kontaktów oraz

U¿ytkownik...

. Wprowad¼ nazwê oraz numer telefonu

kontaktu i wybierz

OK

.

background image

W i a d o m o ¶ c i i k o n t a k t y

11

Aby edytowaæ kontakt, wybierz go, a nastêpnie wybierz

Modyfikuj

.

Aby usun±æ kontakt, wybierz go, a nastêpnie wybierz

Usuñ

. Kontakt

zostanie przeniesiony do folderu Elementy usuniête.

Aby przywróciæ usuniêty kontakt, wybierz

Elementy usuniête

i przeci±gnij kontakt do wybranego folderu.

Aby skopiowaæ kontakt, wybierz go, nastêpnie

Edytuj

>

Kopiuj

, folder

docelowy i

Edytuj

>

Wklej

.

Aby przekonwertowaæ numer telefonu kontaktu do formatu
miêdzynarodowego, wybierz kontakt,

Akcje

>

Umiêdzynarodów

numery...

, kraj dla okre¶lenia kodu kraju, a nastêpnie

Umiêdzynarodowienie

. Po³±czenie z numerem mo¿na nawi±zaæ bez

dodawania przed nim miêdzynarodowego kodu dostêpu oraz kodu kraju.

Aby wys³aæ wiadomo¶æ tekstow± do kontaktu, wybierz ten kontakt oraz

Wy¶lij SMS

. Aby wybraæ kilka kontaktów, podczas ich wybierania

naci¶nij i przytrzymaj klawisz Ctrl na klawiaturze komputera. Postêpuj
zgodnie z opisem w czê¶ci „Pisanie i wysy³anie wiadomo¶ci”, str. 9.

Aby wys³aæ numer telefonu kontaktu w wiadomo¶ci tekstowej, wybierz
kontakt i

Akcje

>

Wy¶lij numer w wiadomo¶ci SMS...

.

Aby z folderu kontaktów usun±æ kontakty o takiej samej nazwie i z takim
samym numerem telefonu, wybierz folder kontaktów oraz

Akcje

>

Usuñ

duplikaty...

. Postêpuj zgodnie z wy¶wietlanymi instrukcjami.