Internet Stick CS 15 - Ustawienia kontaktów

background image

Ustawienia kontaktów

Aby okre¶liæ ustawienia kontaktów, wybierz

Kontakty

.

Aby wybraæ zewnêtrzny spis telefonów, z którego chcesz korzystaæ,
wybierz z listy ¿±dan± opcjê. W przypadku wybrania opcji

Brak

w folderze Wiadomo¶ci/Kontakty nie bêdzie mo¿na uzyskaæ dostêpu
do ¿adnego zewnêtrznego spisu telefonów.

Aby wybraæ sposób synchronizowania kontaktów miêdzy urz±dzeniem
CS-15 a kart± SIM, w folderze

Synchronizacja

wybierz ¿±dan± opcjê.

Wybranie opcji

Automatycznie

powoduje, ¿e urz±dzenie CS-15

automatycznie synchronizuje kontakty po wybraniu opcji

Kontakty

w folderze Wiadomo¶ci/Kontakty. Wybranie opcji

Pytaj U¿ytkownika

powoduje, ¿e urz±dzenie wy¶wietla pytanie o chêæ zsynchronizowania
kontaktów. Wybranie opcji

Rêcznie

powoduje, ¿e zsynchronizowanie

kontaktów wymaga wybrania opcji

Aktualizuj

w folderze Wiadomo¶ci/

Kontakty. Patrz równie¿ „Synchronizowanie kontaktów”, str. 10.