Internet Stick CS 15 - Ustawienia wiadomości

background image

Ustawienia wiadomo¶ci

Aby okre¶liæ ustawienia wiadomo¶ci, wybierz

Wiadomo¶ci

.

Aby za¿±daæ od sieci domy¶lnego przesy³ania raportów dorêczenia
wys³anych wiadomo¶ci (us³uga sieciowa), w folderze

Krótkie

wiadomo¶ci tekstowe (SMS)

zaznacz pole

Za¿±daj potwierdzenie

dostarczenia

.

Aby wybraæ sposób obs³ugi wysy³anych wiadomo¶ci w urz±dzeniach
docelowych (je¶li obs³uguj± one to ustawienie), w folderze

Krótkie

wiadomo¶ci tekstowe (SMS)

wybierz

Klasa:

i ¿±dan± opcjê. Po wybraniu

opcji

[0] Ekran

wys³ana wiadomo¶æ jest wy¶wietlana w urz±dzeniu

docelowym, ale nie jest w nim zapisywana. Po wybraniu opcji

[1] Pamiêæ

urz±dzenia

wiadomo¶æ jest zapisywana w urz±dzeniu docelowym.

Po wybraniu opcji

[2] Karta SIM

wiadomo¶æ jest zapisywana na karcie

background image

W i a d o m o ¶ c i i k o n t a k t y

13

SIM urz±dzenia docelowego. Po wybraniu opcji

[3] Domy¶lne

wiadomo¶æ jest zapisywana w domy¶lnym miejscu zdefiniowanym
w urz±dzeniu docelowym. Wybranie opcji

¯adna z kategorii

powoduje,

¿e urz±dzenie CS-15 nie u¿ywa przy wysy³aniu wiadomo¶ci tekstowych
¿adnej klasy us³ugi.

Aby okre¶liæ czas, przez jaki centrum wiadomo¶ci próbuje ponownie
dorêczyæ wiadomo¶æ, je¶li nie powiedzie siê pierwsza próba (us³uga
sieciowa), w folderze

Krótkie wiadomo¶ci tekstowe (SMS)

wybierz

Okres wa¿no¶ci:

i ¿±dan± opcjê. Je¶li w okre¶lonym czasie wiadomo¶æ

nie zostanie dostarczona do odbiorcy, zostanie ona usuniêta z centrum
wiadomo¶ci.

Aby wprowadziæ numer telefonu centrum wiadomo¶ci u¿ywanego do
dostarczania wysy³anych wiadomo¶ci tekstowych, wybierz

Centrum

pomocy technicznej

i wprowad¼ numer telefonu otrzymany od

us³ugodawcy. Domy¶lnie urz±dzenie CS-15 korzysta z centrum
wiadomo¶ci us³ugodawcy, którego profil po³±czeñ jest stosowany dla
danego po³±czenia.

Aby wybraæ, czy urz±dzenie CS-15 ma automatycznie pobieraæ nowe
wiadomo¶ci z centrum wiadomo¶ci lub wys³aæ wiadomo¶ci zapisane
w folderze Skrzynka nadawcza, w menu

Synchronizacja

wybierz ¿±dan±

opcjê. Je¶li zostanie wybrana opcja

Automatycznie

, urz±dzenie CS-15

bêdzie automatycznie pobieraæ i wysy³aæ wiadomo¶ci. Wybranie opcji

Pytaj U¿ytkownika

powoduje, ¿e urz±dzenie wy¶wietla pytanie o to, czy

u¿ytkownik chce pobraæ i wys³aæ wiadomo¶ci. Je¶li zostanie wybrana
opcja

Rêcznie

, aby pobieraæ i wysy³aæ wiadomo¶ci, w menu

Wiadomo¶ci/Kontakty nale¿y wybraæ polecenie

Wy¶lij/Odbierz

.

background image

N a r z ê d z i a i u s t a w i e n i a

14