Internet Stick CS 15 - Wiadomości

background image

Wiadomo¶ci

Aby wysy³aæ i odbieraæ wiadomo¶ci tekstowe, w g³ównym widoku
wybierz

w celu otwarcia folderu Wiadomo¶ci/Kontakty, a nastêpnie

wybierz

Wiadomo¶ci

.

Aby mo¿na by³o wysy³aæ i odbieraæ wiadomo¶ci tekstowe (us³uga
sieciowa), musisz zdefiniowaæ poprawne ustawienia, je¶li nie s± one
predefiniowane. Ustawienia te otrzymasz od us³ugodawcy.
Definiowanie ustawieñ, patrz „Ustawienia wiadomo¶ci”, str. 12.