Internet Stick CS 15 - Foldery wiadomości

background image

Foldery wiadomo¶ci

Urz±dzenie zapisuje odebrane wiadomo¶ci w folderze Skrzynka
odbiorcza, wys³ane wiadomo¶ci — w folderze Elementy wys³ane,
a usuniête wiadomo¶ci — w folderze Elementy usuniête. Wiadomo¶ci,
które nie zosta³y jeszcze wys³ane, s± przenoszone do folderu Skrzynka
nadawcza.

Aby pobraæ nowe wiadomo¶ci lub wys³aæ wiadomo¶ci zapisane
w folderze Skrzynka nadawcza, wybierz

Wy¶lij/Odbierz

.

Aby zmodyfikowaæ i wys³aæ wiadomo¶æ zapisan± w folderze Kopie
robocze, kliknij dwukrotnie nag³ówek tej wiadomo¶ci. Mo¿esz te¿
wybraæ wiadomo¶æ i polecenie

Akcje

>

Edytuj SMS...

. Postêpuj zgodnie

z opisem w czê¶ci „Pisanie i wysy³anie wiadomo¶ci”, str. 9.

Aby wy¶wietliæ wiadomo¶æ zapisan± w folderze Skrzynka odbiorcza,
Skrzynka nadawcza lub Elementy wys³ane, wybierz odpowiedni folder,
a nastêpnie kliknij dwukrotnie nag³ówek wiadomo¶ci. Mo¿esz te¿
wybraæ wiadomo¶æ i polecenie

Akcje

>

Obejrzyj SMS...

.

Aby przekazaæ lub odpowiedzieæ na wiadomo¶æ zapisan± w folderze
Skrzynka odbiorcza, wybierz wiadomo¶æ oraz

Prze¶lij dalej

lub

Odpowiedz

. Postêpuj zgodnie z opisem w czê¶ci „Pisanie i wysy³anie

wiadomo¶ci”, str. 9.

background image

W i a d o m o ¶ c i i k o n t a k t y

9

Aby usun±æ wiadomo¶æ, wybierz folder wiadomo¶ci i ¿±dan±
wiadomo¶æ. Naci¶nij klawisz Delete na klawiaturze komputera.
Wiadomo¶æ zostanie przeniesiona do folderu Elementy usuniête.
Aby przywróciæ usuniêt± wiadomo¶æ, wybierz

Elementy usuniête

i wiadomo¶æ, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz

Przywróæ

.

Aby trwale usun±æ wszystkie wiadomo¶ci zapisane w folderze

Elementy

usuniête

, wybierz

Elementy usuniête

, kliknij prawym przyciskiem myszy

i wybierz polecenie

Opró¿nij kosz

.