Internet Stick CS 15 - Pisanie i wysyłanie wiadomości

background image

Pisanie i wysy³anie wiadomo¶ci

Urz±dzenie to umo¿liwia wysy³anie wiadomo¶ci tekstowych, w których liczba
znaków przekracza limit ustalony dla pojedynczej wiadomo¶ci. D³u¿sze
wiadomo¶ci s± wys³ane w postaci kilku nastêpuj±cych po sobie wiadomo¶ci.
Za ka¿d± z nich us³ugodawca mo¿e naliczyæ odpowiedni± op³atê. Znaki
akcentowane, symbole oraz litery charakterystyczne dla niektórych jêzyków
(np. ±, ê, æ, ó, ¶, ¿) zajmuj± wiêcej miejsca, ograniczaj±c tym samym liczbê
znaków, z których mo¿e siê sk³adaæ pojedyncza wiadomo¶æ.

1. W menu Wiadomo¶ci, wybierz

Nowy SMS...

.

2. W polu

Do...

i wprowad¼ numery telefonów odbiorców. Poszczególne

numery oddzielaj znakiem ¶rednika (;).

Aby wybraæ zapisanego odbiorcê, wybierz

Do...

, nastêpnie spis

telefonów i folder kontaktów, kontakt na li¶cie kontaktów, polecenie

Dodaj >

(w celu dodania kontaktu do listy odbiorców) lub

Dodaj

wszystkie >>

(w celu dodania wszystkich wymienionych kontaktów

do listy odbiorców), a nastêpnie wybierz

OK

.

Porada: aby wybraæ kilka kontaktów z listy kontaktów,
podczas wybierania odbiorców naci¶nij i przytrzymaj klawisz
Ctrl na klawiaturze komputera.

Aby usun±æ kontakty z listy odbiorców, wybierz

< Usuñ

w celu

usuniêcia wybranego kontaktu lub

<< Usuñ wszystko

w celu

usuniêcia wszystkich kontaktów.

3. W polu

Tekst:

wpisz wiadomo¶æ.

background image

W i a d o m o ¶ c i i k o n t a k t y

10

Do edytowania wiadomo¶ci mo¿esz u¿yæ funkcji z menu

Edytuj

.

Cofnij

anuluje poprzednie dzia³anie.

Wybierz wszystko

powoduje

zaznaczenie ca³ej wiadomo¶ci.

4. Aby za¿±daæ od sieci potwierdzeñ dorêczenia wys³anych wiadomo¶ci

(us³uga sieciowa), wybierz

Za¿±daj potwierdzenia dostarczenia

.

Aby wybraæ sposób obs³ugi wys³anej wiadomo¶ci w urz±dzeniu
docelowym (je¶li obs³uguje ono to ustawienie), wybierz

Klasa:

oraz

¿±dan± opcjê.

Szczegó³owe informacje, patrz „Ustawienia wiadomo¶ci”, str. 12.

5. Aby wys³aæ wiadomo¶æ, wybierz

Wy¶lij

.

Aby zapisaæ wiadomo¶æ w celu pó¼niejszego wys³ania, wybierz

Zapisz

. Wiadomo¶æ zostanie zapisana w folderze Kopie robocze.