Internet Stick CS 15 - Inne ustawienia

background image

Inne ustawienia

Aby zarz±dzaæ utworzonymi przez siebie skrótami, w g³ównym widoku
wybierz

Opcje

>

Ustawienia...

>

Skróty

. Szczegó³owe informacje, patrz

„Skróty”, str. 6.

Aby okre¶liæ ustawienia dla folderu Wiadomo¶ci/Kontakty, w widoku
g³ównym wybierz

Opcje

>

Ustawienia...

>

Wiadomo¶ci/Kontakty

.

Szczegó³owe informacje, patrz „Ustawienia wiadomo¶ci i
kontaktów”, str. 12.

Aby zmieniæ nazwê urz±dzenia CS-15 wy¶wietlan± w aplikacji Nokia
Internet Modem, w widoku g³ównym wybierz

Opcje

>

Ustawienia...

,

nazwê urz±dzenia i

Ustawienia urz±dzenia.

. Wprowad¼ nazwê, która ma

byæ wy¶wietlana dla urz±dzenia.