Internet Stick CS 15 - Narzędzia

background image

Narzêdzia

Aby korzystaæ z ró¿nych narzêdzi, w widoku g³ównym wybierz

Opcje

.

Aby nawi±zaæ po³±czenie z internetem, wybierz

Po³±czenia (Dial-Up)

,

a nastêpnie profil po³±czeñ, który ma byæ u¿ywany.

Aby zmieniæ us³ugodawcê dla po³±czenia, wybierz

Wybór operatora...

>

Wybór rêczny

i operatora. Wybieraæ mo¿na tylko tych dostawców,

których status to

W³±czone

. Aby umo¿liwiæ automatyczny wybór

dostawcy przez urz±dzenie CS-15, wybierz

Wybór automatyczny

.

Aby powróciæ do widoku g³ównego, wybierz

Wybierz

.

Aby wybraæ typ sieci u¿ywanej przez urz±dzenie dla po³±czenia, wybierz

Wybór typu sieci

oraz typ sieci. Po wybraniu opcji

Wybór automatyczny

(Najpierw WCDMA)

urz±dzenie CS-15 próbuje najpierw u¿yæ sieci

UMTS, a je¶li to siê nie uda — sieci GSM. Je¶li zostanie wybrana opcja

Tylko WCDMA

lub

Tylko GSM

, urz±dzenie CS-15 próbuje u¿yæ jedynie

okre¶lonego typu sieci. Po wybraniu opcji

Najpierw GSM

urz±dzenie

CS-15 próbuje w pierwszej kolejno¶ci u¿yæ sieci GSM.

Aby wy¶wietliæ informacje o wcze¶niejszych po³±czeniach, wybierz

Historia po³±czeñ...

. Dostêpne informacje to nazwa us³ugodawcy, data

i czas trwania po³±czenia, ³±czna ilo¶æ danych wys³anych i odebranych
w ramach tej sesji, ilo¶æ wys³anych i odebranych danych, ¶rednia
szybko¶æ transmisji danych odebranych (

Przeciêtna prêdko¶æ odbioru

)

i wys³anych (

Przeciêtna prêdko¶æ wysy³ania

), a tak¿e maksymalna

szybko¶æ transmisji odebranych i wys³anych danych. Aby usun±æ
wybrany wiersz, wybierz

Usuñ

. Aby usun±æ ca³± historiê, wybierz

Wyczy¶æ

. Aby zapisaæ historiê w pliku na komputerze, wybierz

Eksportuj...

.

Aby wy¶wietliæ informacje o aplikacji, wybierz

O produkcie...

.

background image

N a r z ê d z i a i u s t a w i e n i a

15