Internet Stick CS 15 - Ustawienia kodu PIN

background image

Ustawienia kodu PIN

Kody PIN (Personal Identification Number) i UPIN (Universal Personal
Identification Number), zawieraj±ce od 4 do 8 cyfr, uniemo¿liwiaj±
osobom postronnym korzystanie z karty SIM. Kod (U)PIN jest zwykle
dostarczany wraz z kart± SIM.

Aby okre¶liæ ustawienia kodu PIN, w g³ównym widoku wybierz

Opcje

>

Ustawienia...

i nazwê urz±dzenia.

Aby zmieniæ kod (U)PIN swojej karty SIM, wybierz

Zmieñ kod PIN

. W polu

Poprzedni kod PIN:

wprowad¼ aktualny kod. W polach

Nowy kod PIN:

i

Potwierd¼ nowy kod PIN:

wprowad¼ nowy kod.

Aby ustawiæ urz±dzenie CS-15 tak, aby ¿±da³o podania kodu (U)PIN po
ka¿dym pod³±czeniu go do komputera, wybierz

W³±cz/wy³±cz kod PIN

>

W³±czone

.